ممیزی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
ارزشیابی رسمی، برنامه ریزی شده از یک فعالیت یا سرمایه با در نظر گرفتن اهداف، معیارها و پروتکل های از پیش تعیین شده برای آزمون انطباق با انتظارات، اجرا و/یا عملکرد OMS.


مانند :
ممیزی ها از نظر میزان استقلال و بی طرفی با یکدیگر متفاوت هستند. این موضوع به آن بستگی دارد که آیا ارزیابی از یک فعالیت یا سرمایه بر اساس «خودارزیابی» انجام می شود یا توسط ممیزان داخلی، از دیگر بخش های سازمان، یا توسط ممیزان شخص ثالث که برای شرکت مورد ممیزی خارجی محسوب می شوند (تحمیلی، مدعو).

Word: Audit


Category:
Management system


Definition:
A formal, scheduled evaluation of an activity or asset with pre-determined objectives, criteria and protocols to test compliance against OMS expectations, implementation and/or performance.


Example: 
Audits vary in extent of independence and impartiality. This depends on whether the assessment is performed locally within an activity or asset based on “self-assessment”; by auditors appointed internally from other parts of the organisation; or by third party auditors who are external to the company (imposed, invited).


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه