مشتری

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
ذی نفعی که، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، خریدار یا دریافت کننده یک خدمت یا محصول از شرکت است.


مانند :

Word: Customer


Category:
Management system


Definition:
A stakeholder who is the purchaser or recipient of a service or product from the Company, either directly or indirectly.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه