مسئولیت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
الزامات شغلی افراد که به روشنی تشریح می شود.


مانند :

Word: Responsibility


Category:
Management system


Definition:
A clearly described requirement of an individual’s job.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه