مرگ و میر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
مواردی که شامل مرگ یک نفر یا تعداد بیشتری از افراد، در نتیجه وقوع رویدادهای مرتبط با کار است. مرگ و میرهای «به تاخیر افتاده» که پس از یک رویداد رخ می دهند، چنانچه آن مرگ و میرها پیامد مستقیم آن رویداد باشند، باید در این گروه گنجانده شوند.


مانند :
مثلاً، اگر آتش سوزی، بی درنگ، یک نفر را بکشد و نفر دوم، سه هفته بعد، به دلیل آسیب ریوی ناشی از همان آتش سوزی فوت کند، هر دو مورد باید گزارش شود. برخی مواقع، مرگ به تاخیر افتاده، سال بعد از رویداد رخ می دهد. مثلاً، اگر آتش سوزی که در بالا گفته شد، 21 دسامبر رخ داده باشد، ممکن است، مرگ و میر ناشی از آن، ژانویه سال بعد رخ دهد. بنابراین، تمام مرگ و میرهای ناشی از یک رویداد باید در گزارش همان سالی که آن رویداد رخ داده لحاظ شود.

Word: Fatality


Category:
Occupational injury


Definition:
Cases that involve one or more people who died as a result of a work-related incident. ‘Delayed’ deaths that occur after the incident are to be included if the deaths were a direct result of the incident.


Example: 
For example, if a fire killed one person outright, and a second died three weeks later from lung damage caused by the fire, both shall be reported. In some cases, a delayed fatality occurs in the next calendar year after the incident. For example, if the above fire occurred on December 21, the second death from it might occur in January of the next year. All fatalities from an incident should be included in the report for the year incident occurred.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه