مدیر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
عضوی از پرسنل شرکت که نقش ویژه ای در ساختار سازمان دارد، او مسئولیت کنترل و هدایت یک فعالیت و کارگران انجام دهنده آن فعالیت را بر عهده دارد.


مانند :

Word: Manager


Category:
Management system


Definition:
An employee of a company with a specific role in the organisation who is accountable for control and direction of an activity and the workers executing the activity.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه