مدیریت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
کنترل و هدایت رسمی فعالیت ها در یک سازمان است.


مانند :
مدیریت تحت حاکمیت یک شرکت توسط هیئت مدیره انجام می گیرد که آن ها یک نفر را به عنوان- مدیرعامل (MD) یا سرپرست اجرا (CEO) یا معادل آن- منصوب می کنند که باید پاسخ گویی و اختیار اجرای تصمیمات اتخاذ شده را درون شرکت و در حوزه مشخص و با محدودیت های تعریف شده داشته باشد. MD یا CEO بخش هایی از مسئولیت ها و اختیارات خود را به مدیران سازمان تفویض می کند. در حالت کلی MD یا CEO مسئولیت دارد که به هیئت مدیره اطمینان دهد که سیستم هایی از کنترل های درون سازمانی شامل OMS یا سایر موارد مشابه موجود و برقرار است.

Word: Management


Category:
Management system


Definition:
The formal control and direction of activities within an organisation (also managed).


Example: 
Management is carried out under a company’s governance by the board who appoint one person – the managing director (MD) or chief executive offer (CEO) or equivalent – to have the accountability and authority for operating decisions within the company within a defined scope and limitations. The MD or CEO delegates parts of their accountability and authority to the managers of the organisation. The MD or CEO is normally accountable for assuring the board that systems of internal control are in place, including the OMS or other equivalent.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه