مدیریت تغییرات

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
فرآیند مدیریت تغییر (MOC)، ریسک های ناشی از ایجاد تغییرات را شناسایی می کند. این فرآیند، ریسک ها را پیش از اجرای تغییرات و در حین آن مدیریت می کند، بنابراین اطمینان ایجاد می کند که این تغییرات، سهواً ریسک ناشی از شرایط، خطرات، پیامدها، مواجه ها یا تهدیدهای موجود یا آتی را افزایش نمی دهد.


مانند :
مدیریت تغییرات می تواند برای تغییرات فرآیندی (سخت افزاری یا شرایط فرآیندی)، تغییرات روش های اجرایی و تغییرات سازمانی به کار رود. این فرآیند شامل مراحل بازنگری و کسب مجوز پیش از اجرا است، علاوه براین، شامل مراحلی برای ایجاد اطمینان از این است که تغییر ابلاغ شده است و اسناد مربوطه به روز نگهداری می شود.

Word: MOC


Category:
Management system


Definition:
The management of change (MoC) process identifies risks arising from changes. It manages these risks before and during execution of the changes, thus ensuring they do not inadvertently increase risk from existing or new conditions, hazards, impacts, exposures or threats.


Example: 
MoC can apply to process changes (hardware or process conditions), procedural changes and organisational changes. The process includes steps for review and authorization prior to implementation, as well as steps to ensure that the change is communicated and pertinent documents are kept up to date.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه