محل

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک مکان جغرافیایی، محدوده، سرزمین یا منطقه که یک فعالیت در آن انجام می گیرد یا سرمایه ای در آن جا واقع شده است.


مانند :

Word: Location


Category:
Management system


Definition:
A geographical site, area, country or region where an activity is taking place or an asset is situated.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه