محصول

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
مواد مستخرج از نفت و گاز، حاصل از فعالیت های شرکت برای عرضه توسط شرکت به مشتریان خود


مانند :

Word: Product


Category:
Management system


Definition:
An oil and gas-derived material output from the company’s activities for supply by the company to its customers.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه