محافظ یا موانع حفاظتی ناکافی/ معیوب

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
حفاظ ها و موانع حفاظتی کافی که برای حفاظت از کارکنان مورد نیاز است، وجود نداشته یا این که وجود داشته اما حفاظت کافی را فراهم نمی آورد یا این که حین وقوع رویداد، شکست می خورد.


مانند :

Word: Inadequate/defective guards or protective barriers


Category:
Incident/event


Definition:
Adequate guards and protective barriers that were needed to protect the worker were not present or did not provide sufficient protection or failed at the time of the incident.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه