مانع

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک کنترل کننده ریسک که تلاش می کند تا از وقوع اتفاقات ناخواسته پیشگیری کند، یا از تشدید اتفاقات و تبدیل آن ها به رویدادهایی با پیامدهای زیان بار جلوگیری نماید.
در مبحث ایمنی فرآیند، در گزارش شماره 456، مانع، ترتیب دادن تدابیر حفاظتی، از قبیل مهار اولیه، تجهیزات فرآیندی، سیستم های مهندسی، روش های اجرایی، سیستم های مدیریتی، یا توانایی کارکنان که طراحی شده است تا مانع از دست رفتن مهار اولیه فرآیند و سایر انواع وقایع یکپارچگی سرمایه یا ایمنی فرآیند شود و هر گونه پیامد بالقوه این وقایع را کاهش دهد. همچنین، اغلب به مجموعه موانع، به عنوان سیستم کنترل ریسک ارجاع داده می شود.


مانند :

Word: Barrier


Category:
Management system


Definition:
A risk control that seeks to prevent unintended events from occurring, or prevent escalation of events into incidents with harmful consequences.
In IOGP No. 456, barrier is a functional grouping of safeguards, such as primary containment, process equipment, engineered systems, operational procedures, management system elements, or worker capabilities designed to prevent LOCP and other types of asset integrity or process safety events, and mitigate any potential consequences of such events. a set of barrier is also ofeten referred to as a risk control system.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014
&
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه