قابل ثبت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
نوعی از اتفاق، رویداد، آسیب، انتشار یا هر پیامد دیگری که با تعاریف، معیارها یا آستانه های شمول و طبقه بندی داده هایی که گزارش می شوند، انطباق داشته یا از آنها فراتر می رود.


مانند :

Word: Recordable


Category:
Incident/event


Definition:
A type of event, incident, injury, release or other outcome which has been determined to meet or exceed definitions, criteria or thresholds for inclusion and classification in reported data.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه