قابلیت پذیرش ریسک

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
فرآیند قضاوت در کسب و کار است که به مدیریت، توانایی می دهد که در سطح سازمانی مناسب، تصمیم گیری کند. تصمیمات باید مبتنی بر معیارهای از پیش تعیین شده برای توصیف ریسک ها باشد تا بتوان سطح ریسک باقی مانده از یک تهدید، پیامد یا تبعات را مشخص کرد.


مانند :

Word: Risk acceptability


Category:
Management system


Definition:
In this report, a business judgement process that enables management decisions to be taken at an appropriate level in the organisation. Decisions should be based on predetermined criteria to characterise risks that acknowledge the level of residual risk of a threat, impact or consequence.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه