فعالیت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
کار تعریف شده برای یک سرمایه، کسب و کار یا شرکت که منجر به ایجاد خروجی های مشخص و قابل اندازه گیری شود.


مانند :
در راهنمای IOGP 510، «فعالیت ها» یک اصطلاح کلی است که ممکن است یک وظیفه منفرد یا گروهی از وظایف را شامل شود، یا فعالیت ممکن است معرف کل عملیات، اقدامات یا پروژه های شرکت باشد. برای حوزه نفت، استخراج نفت و گاز، حفاری، تولید، فراورش، استخراج، و حمل و بازاریابی محصولات مثال هایی از فعالیت، در سطح شرکت است. فعالیت ها باید در تمام دورههای زمانی سرمایه یا چرخه حیات کسب و کار در نظر گرفته شود- به عنوان مثال، پروژه های ساخت و برچیدن.

Word: Activity


Category:
Management system


Definition:
Defined work of an asset, business or company that results in specific, measurable outputs.


Example: 
“Activities” in this guidance is a general term that may include individual tasks or groups of tasks, or it may define entire operations, initiatives or projects of the company. For the petroleum sector, example activities at the company level include oil and gas exploration, drilling, production, and processing, refining, and transport and marketing of products. Activities should also be considered for all periods of the asset or business lifecycle – for example, construction and decommissioning projects.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه