فعالیت های مرتبط با کار شرکت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
تمام کارهایی که توسط کارکنان شرکت انجام گیرد، شامل حضور در دوره های آموزشی، کنفرانس ها و اموری که از طرف شرکت سازمان دهی شده است و منظور مواردی است که کارکنان، مشارکت در آنها را اجباری تلقی کنند، از جمله سفرهای کاری، بازدیدهای صحرایی یا هر نوع فعالیت یا حضور دیگری که از طرف کارفرما مورد انتظار باشد.


مانند :

Word: Company work-related activities


Category:
Activity


Definition:
All work by Company personnel, including attendance at courses, conferences and Company-organized events where participation is perceived by the employee as mandatory, business travel, field visits or any other activity or presence expected by the employer.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه