فضای محصور

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
فضاهایی که به نظر می رسد «محصور» است، به این دلیل که موقعیت آن ها به گونه ای است که فعالیت های کارکنانی که باید به این فضاها وارد شوند، در آن کار کنند و از آن خارج شوند را پنهان می کنند.


مانند :
فضاهای محصور، این موارد را شامل شده اما به آنها محدود نمی شود: مجراهای زیرزمینی، مخازن، ظروف ذخیره سازی، دریچه های آدم رو، چاله ها، سیلوها، ظروف فرآیندی و خط لوله ها.

Word: Confined space


Category:
Incident/event


Definition:
Spaces that are considered ‘confined’ because their configurations hinder the activities of employee who must enter, work in, and exit them.


Example: 
Confined spaces include, but are not limited to underground vaults, tanks, storage bins, manholes, pits, silos, process vessels and pipelines.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه