فرهنگ

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
برآیند ارزش ها، نگرش ها، صلاحیت ها و الگوهای رفتاری فرد و شرکت در تشکیلات مربوطه است.


مانند :
فرهنگ یک سازمان، منعکس کننده تعهدات و رویکرد آن نسبت به مدیریت اثر بخش ریسک و عملیات است.

Word: Culture


Category:
Management system


Definition:
The product of individual and company values, attitudes, competencies and patterns of behaviour within its organisation.


Example: 
the culture of an organisation reflects its commitment and approach to effective risk and operating management.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه