فرآیند

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
سلسله ای از وظایف، روشها یا اقدامات تکرارپذیر برای دستیابی سیستماتیک به یک مقصود یا هدف مشخص


مانند :

Word: Process


Category:
Management system


Definition:
A defined series of repeatable tasks, methods or actions to systematically achieve a purpose or specific objective.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه