غیرفعال بودن و یا نبود حفاظ، سیستم های هشدار دهنده یا دستگاه های ایمنی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
حفاظ های مناسب، سیستم های هشدار دهنده، یا دیگر دستگاه های ایمنی در محل موجود باشد، اما معیوب شده یا اینکه کنسل شده باشد تا اجازه دهد که کار بدون این حفاظ ها پیش برود یا به طور کلی مدتی قبل، از سیستم حذف شده، و اصلاً نصب مجدد و فعال سازی دوباره انجام نشده باشد.


مانند :

Word: Disabled or removed guards, warning systems or safety devices


Category:
Incident/event


Definition:
The proper guards, warning systems or other safety devices were either in place, but were disabled or overridden to allow the work to proceed without these protections or had been removed at some prior time, and not reinstalled or reactivated.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه