عنصر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
زیربخشی از چارچوب OMS که خواسته های OMS را ذیل یک هدف کلی گردآوری می کند.


مانند :
سیستم های OMS سازمان ها می تواند با استفاده از عناصر متفاوت یا اضافه ای ساختاردهی شود تا با رویکردهای مدیریت، ساختار سازمان و فعالیت های شان همراستا شود.

Word: Element


Category:
Management system


Definition:
A sub-division of the OMS Framework that groups the OMS Expectations under a generic purpose.


Example: 
Company systems can be structured using different or additional Elements to align with their management approach, organisation and activities.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه