عملیات

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
واژه ای عمومی برای هر گونه فعالیت یا سرمایه که در آن ها، فرآیندهای عملیاتی انجام می شود.


مانند :

Word: Operation


Category:
Management system


Definition:
A general term for any activities or assets where operating occurs.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه