عملیات لرزه ای/ زمین شناسی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
فعالیت های مربوط به تعیین ساختارهای زیرسطحی که جهت مکانیابی ذخایر نفت و گاز انجام می گیرد و شامل به دست آوردن داده های زمین شناسی و لرزه ای است.


مانند :

Word: Seismic/ survey operations


Category:
Activity


Definition:
Activities relating to the determination of sub-surface structures for the purpose of locating oil and gas deposits including geophysical and seismic data acquisition.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه