عملیات غواصی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
به فرد، تجهیزات و سیستم مدیریتی اتلاق می شود که فردی که غواصی می کند، را پشتیبانی می کند. یک فرد، زمانی گفته می شود «غواصی» می کند که به آب یا مایع دیگری وارد شود یا اینکه به فضایی وارد شود که فرد در فشاری به حد 100 میلی بار بزرگتر از فشاری که در سطح اتمسفر وجود دارد، قرار می گیرد و برای اینکه در چنین محیطی زنده بماند، هوا یا گاز دیگری را با فشاری بالاتر از آنچه در سطح اتمسفر وجود دارد تنفس می کند. یا از یک وسیله، کپسول یا پوششی استفاده می شود که فشار داخلی محیط آبکاری شده در حد فشار اتمسفر نگهداری می شود و اختلاف فشار بیرونی بزرگتر از 100 میلی بار است.


مانند :

Word: Diving Operations


Category:
Activity


Definition:
The personnel, equipment and management systems to support a person who dives. A person ‘Dives’ if he enters water or any other liquid, or a chamber in which he is subject to pressure greater than 100 millibars above atmospheric pressure: and in order to survive in such an environment he breathes air or other gas at a pressure greater than atmospheric pressure. Or for such a purpose uses a vehicle, capsule or suit where a sealed internal atmospheric pressure is maintained and where the external pressure differential is greater than 100 millibars.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه