عملیات تولید

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
فعالیت های مربوط به استخراج هیدروکربن ها از منشاء آن ها از جمله چاه های نفت یا گاز یا هیدروکربن های مدفون در ساختارهای زمین شناسی است، که شامل فراورش اولیه، ذخیره و حمل و نقل است. تولید، عملیات معمول، به کار انداختن یا از کار انداختن را شامل می شود.


مانند :

Word: Production operations


Category:
Activity


Definition:
Activities related to the extraction of hydrocarbons from source such as an oil or gas well or hydrocarbon bearing geological structure, including primary processing, storage and transport operations. Includes normal, start-up or shut-down operations.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه