عملیاتی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
طراحی، پیاده سازی و کنترل فعالیت هایی که منابع را به محصولات و خدمات تبدیل می کنند تا استراتژی کسب و کار شرکت محقق گردد. واژه «عملیاتی» به تمام مراحل چرخه عمر فعالیت ها و محصولات شرکت ارجاع داده می شود.


مانند :
یک OMS باید تمام فعالیت های کسب و کار را پوشش دهد. واژه «عملیاتی» به تمام مراحل چرخه عمر کسب و کار، که شامل جستجو و کاوش تکنولوژی برای دستیابی به منابع جدید از طریق اکتشاف، طراحی و ساخت تاسیسات، راه اندازی، عملیات نرمال و توقف؛ حمل و نقل هیدروکربن ها به بازارهایی مانند نفت، گاز یا محصولات پالایش شده؛ و متوقف کردن تاسیسات در پایان عمر است، اطلاق می شود.

Word: Operating


Category:
Management system


Definition:
The design, implementation and control of activities that convert resources into products and services to fulfil a company’s business strategy. The word ‘operating’ refers to the entire lifecycle of a company’s activities and products.


Example: 
An OMS should cover all types of business activity. the word ”operating” refers to the entire business lifecycle: from technology research to access to new resources through exploration; during design and construction of facilities; through start-ups, normal operations and shutdowns; when hydrocarbons are transported and brought to market as oil, gas or refined products; or when facilities are decommissioned at end of life.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه