عملکرد

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
در چارچوب OMS، عملکرد عبارتست از: اثربخشی انجام فعالیت ها که نسبت به سیاست ها، استانداردها، اهداف و انتظارات ابلاغی سنجیده می شود.


مانند :
ممکن است عملکرد به صورت کمی (مثلاً با استفاده از KPIs) یا به صورت کیفی، بر اساس قضاوت آگاهانه دیگران، مانند مدیران، رهبران، کارکنان یا سهامدارن ارزیابی شود. ارزیابی عملکرد ممکن است در سطوح مختلفی از سازمان، اعم از افراد یا تیم ها، یا سرمایه ها یا تمام شرکت انجام شود.

Word: Performance


Category:
Management system


Definition:
Within the context of the OMS, the effectiveness of accomplishing activities measured against communicated policies, standards, objectives and expectations.


Example: 
Performance may be assessed quantitatively (e.g. using KPIs) or qualitatively, based on the informed judgement of others, such as managers, leaders, members of the workforce or stakeholders. Performance assessment may be applied at different levels of the organisation, including individuals or teams, or assets or the entire company.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه