علت پزشکی مرگ

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
علت مرگ که در گواهی فوت آورده می شود. در این جا، دو نوع علت ارائه می شود، از جمله «ادم ریوی» که ناشی از «تنفس گازهای داغ حاصل از آتش سوزی» است، که هر دو این دلایل ثبت می شود.


مانند :

Word: Medical Cause of Death


Category:
Occupational injury


Definition:
This is the cause of death given on the death certificate. Where two types of causes are provided, such as ‘pulmonary oedema’ caused by ‘inhalation of hot gases from a fire’, both are recorded.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه