علامت زود آشکار شونده/سیگنال ضعیف

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
این مفهوم، به فرآیند بررسی دقیق اختلالات، همچنین مشاهدات یا داده هایی اشاره دارد که ممکن است هشدارها یا علائم زود رسی از بروز تغییر را فراهم کنند.


مانند :
در بستر OMS، علائم زود آشکار شونده، شاخص هایی نشانگرهایی از مسائل احتمالی در زمینه ایمنی، بهداشتی، محیط زیستی، اجتماعی یا امنیتی هستند که شامل ریسک های پیش بینی نشده، ضعف کنترل ها یا تنزل در عملکرد است.

Word: Weak signal


Category:
Management system


Definition:
A concept referring to the process of scanning for discontinuities, observations or pieces of data that may provide early warnings or signs of change.


Example: 
In an OMS context, weak signals can provide early indicators of potential safety, health, environmental, social or security issues, including unforeseen risks, control weaknesses or a degradation in performance.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه