عدم حفاظت از تجهیزات یا مواد

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
تجهیزات یا موادی که در برابر جابجایی یا سقوط ایمن نشده باشد، مثلاً نردبانی که ایمن نباشد، موادی که به خوبی روی هم چیده نشده باشد، داربست بندی ناایمن، کار در ارتفاع با ابزار آلاتی که ایمن نباشد، به عنوان مثال، به جایی بسته نشده باشد.


مانند :

Word: Equipment, or materials not secured


Category:
Incident/event


Definition:
Equipment or materials was not secured against movement or falling, e.g. ladder not secured, materials not stacked properly, insecure scaffolding, working at height with unsecured tools, e.g. not tied off.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه