عدم انطباق

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
انحراف غیر قابل قبول یا خطا نسبت به مشخصه ها یا الزامات درون سازمانی یا برون سازمانی مرتبط با محصول، خدمت یا فرآیند است.


مانند :
مشخصه ها یا الزامات درون سازمانی ممکن است از طریق سیستم های مدیریت، استانداردها و سایر الزامات شرکت تعیین گردد؛ مشخصه ها یا الزامات برون سازمانی، معمولاً از طریق نهادهای قانون گذار، مشتریان یا سایر ذی نفعان تعریف می شود. عدم انطباق معمولاً نیازمند اقدام اصلاحی است.

Word: Non-conformance


Category:
Management system


Definition:
An unacceptable deviation or a failure against internally or externally defined specifications or requirements related to a product, service or process.


Example: 
Specifications or requirements may be defined internally through the management systems, standards and other requirements of the company; or externally, typically by regulatory bodies, customers or other stakeholders. A non-conformance normally results in the need for corrective action.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه