عدم استفاده یا استفاده نادرست از PPE

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
از تجهیزات حفاظت فردی که در روش اجرایی تجویز شده است، استفاده نشود، PPE در دسترس نباشد، یا PPE که لازم است استفاده شود اما به شکل صحیح مورد استفاده قرار نگیرد.


مانند :
به عنوان مثال، در جایی که برای کار در ارتفاع، هارنس لازم است پوشیده نشود، تجهیزات تنفسی به خوبی فیت نشود، تجهیزات تنفسی درستی استفاده نشود یا این که از عینک ایمنی استفاده شود، در حالی که گاگل ایمنی تجویز شده باشد.

Word: Personal Protective Equipment not used or used improperly


Category:
Management system


Definition:
Equipment prescribed in the procedures was not used, was not available or the required Personal Protective Equipment was used, but it was not used in the proper way.


Example: 
For e.g. no safety harness worn when required for working at height, poorly fitted respiratory protection, incorrect type of respirator or safety glasses worn when safety goggles were prescribed.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه