طوفان یا خطرات طبیعی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
رویداد، نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم یک طوفان، گردباد، تندباد، برق زدگی، رگبار، سیل، زمین لرزه و غیره باشد.


مانند :

Word: Storms or acts of nature


Category:
Incident/event


Definition:
The incident was a direct or indirect result of a storm, tornado, hurricane, lightening, hail storm, flood, earthquake, etc.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه