طرح ریزی/ طرح ریزی شده

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
مجموعه ای از اقدامات مورد انتظار، شامل برنامه های زمانبندی و منابع مورد نیاز برای دستیابی به یک هدف


مانند :

Word: Plan/Planned


Category:
Management system


Definition:
A set of intended actions, including timescales and resources, required to achieve an objective.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

 

« بازگشت به واژه نامه