طبقه بندی کالاهای خطرناک سازمان ملل متحد

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
یک سیستم طبقه بندی که برای ارزیابی خطرات بالقوه مواد مختلفی که منتشر می شوند، توسط بیشتر کشورهای عضو مجامع بین المللی در برچسب زنی محصول یا اطلاعات ترابری آن استفاده می شود.


مانند :

Word: United Nations Dangerous Goods (UNDG)


Category:
Incident/event


Definition:
A classification system used to evaluate the potential hazards of various materials when released, which is used by most international countries as part of the product labeling or shipping information.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه