صلاحیت/فرد واجد صلاحیت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
ترکیبی از مهارت ها، تجربه و دانش یک مدیر یا عضوی از نیروی کار یک شرکت که از طریق ارزیابی مورد تایید قرار گرفته است.


مانند :
صلاحیت هر شخص برای پستی ارزیابی می شود که آن پست، دارای پروفایل تعریف شده ی روشنی است که الزامات احراز آن شغل را تبیین می کند. صلاحیت، به طور منظم، در بازه های زمانی مشخصی که میزان بحرانی بودن نقش مذکور آن را تعیین می کند، مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد.

Word: Competence/Competent


Category:
Management system


Definition:
The combination of skills, experience and knowledge of a manager or member of the workforce that has been confirmed through assessment.


Example: 
Competence is assessed for an individual in a post that has a clearly defined profile setting out the job requirements. Competence is regularly re-assessed with a frequency determined by the criticality of the role.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه