صف (اجرا)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
بالاترین سطح مدیریتی در ساختار سازمانی یک شرکت است.


مانند :
شامل مدیریت اجرایی و دپارتمان های عملیاتی است همراه با پشتیبانی که مسئول فعالیت هایی است که مختص اداره کل شرکت است.

Word: Corporate


Category:
Management system


Definition:
The highest management level within a company’s organisation.


Example: 
The corporate level includes executive management and functional departments with support responsible for activities specific to operating the whole company.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه