شیوه عمل

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
روش یا رویکرد مرسوم یا متعارف که برای دستیابی به یک یا چند دستاورد تعیین شده به کار می رود


مانند :
معمولا شیوه عمل مانند فرآیند یک تعریف دیکته شده و تجویزی ندارد و از نظر روش، رویکرد و خروجی ها کل نگر یا انعطاف پذیر است

Word: Practice


Category:
Management system


Definition:
A conventional or commonly applied method or approach that has been demonstrated to achieve one or more described outcomes.


Example: 
A practice is generally not as prescriptively defined as a process and may offer flexibility or is generic in terms of method, approach and outcome.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه