شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ناکافی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
افرادی که درگیر انجام کار هستند، خطرات موجود را تشخیص نداده یا درک کاملی از ریسک ها ندارند.


مانند :
به عنوان مثال، وقتی که بازرسی ها یا جلسات ایمنی (TBTs) پیش از شروع کار، موضوعات و موارد مناسبی را پو شش ندهند.

Word: Inadequate hazard identification or risk assessment


Category:
Incident/event


Definition:
The person(s) involved in the work either did not recognise the hazard present or did not fully understand the risks involved


Example: 
For e.g. the pre-job checks or tool box talks did not cover appropriate issues.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه