شغل

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک فعالیت عملیاتی یا هر گونه وظیفه متمایز درون آن است.


مانند :

Word: Job


Category:
Management system


Definition:
An operating activity or any distinct task within it.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه