شریک/شراکت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
شخص ثالثی که در راستای پیشبرد منافع متقابل، توافق کرده است که با شرکت همکاری کند.


مانند :
یک شراکت ممکن است مبتنی بر توافق تجاری بین دو شرکت باشد (مانند سرمایه گذاری مشترک) یا ممکن است مبتنی بر به اشتراک گذاری منابع در راستای اهداف غیر انتفاعی اجتماعی یا زیست محیطی باشد.

Word: Partner/Partnership


Category:
Management system


Definition:
A third party that has agreed to cooperate with a company to advance their mutual interests.


Example: 
A partnership may be based on a commercial agreement between two companies (such as a joint venture) or it may be based on sharing of inputs towards a non-financial societal or environmental objective.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه