شرکت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک نهاد حقوقی عمومی، خصوصی یا ملی که از یک یا گروهی از کسب و کارها، مشتمل بر شرکت های وابسته/ تابعه، تشکیل شده است


مانند :

Word: Company


Category:
Management system


Definition:
A public, private or national legal entity comprising a business or group of businesses, including consolidated affiliates/subsidiaries.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه