شخص ثالث

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
کارکنان


شناسه :
کسی که با شرکت یا پیمانکار، ارتباط کاری ندارد.


مانند :

Word: Third Party


Category:
Personnel


Definition:
A person with no business relationship with the company or contractor.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه