شبه حادثه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
یک اتفاق برنامه ریزی نشده یا کنترل نشده یا زنجیره ای از اتفاقات که حداقل به آسیب قابل ثبت، یا آسیب فیزیکی یا محیط زیستی منجر نشده اما پتانسیل آن را داشته که در شرایط دیگری به چنین مواردی منجر شود.


مانند :

Word: Near Miss


Category:
Incident/event


Definition:
An unplanned on uncontrolled event or chain of events that has not resulted in recordable injury or physical damage or environmental damage but had the potential to do so in other circumstances.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه