شاخص

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
اطلاعات یا داده هایی که شواهدی از عملکرد OMS شرکت را فراهم می کند. منظور از عملکرد OMS، استحکام کنترل گرها یا موانع ریسک و میزان پیشرفت در دستیابی به اهداف است.


مانند :

Word: Indicator


Category:
Management system


Definition:
Information or data that provides evidence of a company’s OMS performance, including the strength of risk controls/barriers and progress against objectives.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه