شاخص کلیدی عملکرد

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
واژه ای که وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که شرکت شاخصی را به منظور استفاده هماهنگ آن در تمام سطوح سازمانی، و برای بازنگری دوره ای عملکرد توسط مدیران در این سطوح ایجاد نماید. بر اساس راهنمای شماره 456، داده یا اطلاعاتی که شاهدی از عملکرد شرکت در مدیریت ریسک های کلیدی خود است، و منظور ریسک هایی است که به یکپارچگی سرمایه و ایمنی فرآیند مربوط است. به KPIها به عنوان متریک های عملکرد نیز ارجاع داده میشود.


مانند :

Word: Key Performance Indicator


Category:
Management system


Definition:
A term used when an indicator has been established by a company for consistent application and aggregation at all levels of the organisation, and for periodic performance review by managers at these levels.
IOGP Report No.456, defines KPIs as information or data that provides evidence of a company’s performance in managing its key risks, which in this guide are those risks related to asset integrity and process safety. KPIs may also be referred to as performance metrics.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014
&
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه