سیستم

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
مجموعه ای از عناصر دارای کنش و واکنش یا وابسته به یکدیگر که فرآیند یکپارچه ای را برای مدیریت یک فعالیت ایجاد می کنند.


مانند :
سیستم مدیریت عملیاتی (OMS) یک «چارچوب» نامیده می شود. این چارچوب، ساختاری را برای سازماندهی تمام سیستم های عملیاتی شرکت و سایر زیر سیستم ها از قبیل روش های اجرایی ایجاد می کند. OMS در تمام سطوح سازمان به کار گرفته می شود، اما هر سطح ممکن است سیستم ها یا زیر سیستم هایی را برای مدیریت ریسک هایی که خاص فعالیت های آن سطح است، اضافه کند، و بدین ترتیب یک OMS «موضعی» یا «مختص یک سرمایه خاص» ایجاد نماید.

Word: System


Category:
Management system


Definition:
A set of interacting or interdependent elements forming an integrated process to manage an activity.


Example: 
The OMS is termed a “framework”. It provides a structure to organize all a company’s operating systems and other sub-systems, such as procedures. The OMS Framework applies to all levels of an organisation, but each level may add additional systems and sub-systems to manage risks specific to its activities, creating a “local” or “asset” OMS.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه