سیستم مدیریت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
چارچوبی سیستماتیک و مستند از فرآیندها که به منظور برنامه ریزی، هدایت و اجرای فعالیت ها، در کلیه سطوح سازمانی توسط مدیران و نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرد.


مانند :
مجموعه ای ساختار یافته و مستند از رویه های عمل، فرآیندها و روش های اجرایی به هم مرتبط، که توسط مدیران و نیروی کار، به منظور برنامه ریزی، هدایت و اجرای فعالیت ها، در تمام سطوح سازمانی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

Word: Management system


Category:
Management system


Definition:
A systematic and documented framework of processes used by the managers and the workforce at all levels in a company’s organisation to plan, direct and execute activities.


Example: 
Structured and documented set of interdependent practices, process and procedures used by the managers and the workforce at every level in a company to plan, direct and execute activities.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه