سیستم ها و تمهیدات امنیتی ناکافی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
سیستم های امنیتی از جمله فنس پیرامونی، سیستم های اعلان (اخبار)، نیروهای امنیتی، خدمات امنیتی مورد قرارداد وجود داشته اما عملکرد آن ها در حفظ تجهیزات و پرسنل، آن طور که انتظار می رود، نباشد و یا، تمهیدات یا سیستم های امنیتی در جایی که باید، وجود نداشته باشد.


مانند :

Word: Inadequate security provisions or systems


Category:
Incident/event


Definition:
Security systems were present such as perimeter fencing, alarm systems, security guards, security contracted services etc. but did not function as intended to protect facilities and personnel as appropriate. Also, no security provisions or systems in place when they should have been.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه