سقوط از ارتفاع

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
شخصی که از سطحی به سطح دیگری سقوط می کند.


مانند :

Word: Falls from height


Category:
Incident/event


Definition:
A person falls from one level to another.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه