سطوح، طبقات، راهروها و جاده های ناکافی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
رویداد، به دلیل فضا، طبقات یا راهروهای ناکافی رخ می دهد.


مانند :
به عنوان مثال، راه پله های لغزنده، (سطوح) بتنی یا سنگفرش دار ناهموار، جاده های درجه بندی نشده دارای دست انداز، و غیره.

Word: Inadequate surfaces, floors, walkways or roads


Category:
Incident/event


Definition:
The incident was caused by an inadequate surface, floor or walkway.


Example: 
For e.g. slippery stairs, uneven concrete or paving, ungraded road with potholes, etc.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه